ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពកុមារ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ស.ក. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Speu District Thpong Commune Prambei Mum
Addres ចំបក់ធំ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 777 921
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO