ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទក្រចេះ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ស.ជ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kratie District Kracheh Commune Kracheh
Addres # 3 ផ្សារវែង Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 961 923
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO