ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ប.ផ.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Cham District Kampong Cham Commune Veal Vong
Addres ទី៣ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 011 550 747
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO