ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សង្គ្រោះ និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្មែរ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ស.អ.ខ English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Kandal District Ta Khmau Commune Daeum Mien
Addres St 2  ដើមមៀន Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 856 711
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO