ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name វារីវប្បកម្មកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.វ.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Siemreap District Siem Reab Commune Sala Kamraeuk
Addres សាលាកំរើក Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 016 999 499
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO