ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ម៉ូស្លីមអះម៉ាឌីយ៉ាកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ម.អ.ក English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Prampir Meakkakra Commune Boeng Prolit
Addres # 111 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 861 594
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO