ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខេត្តពោធិ៍សាត់ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym សមពស English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Pursat District Krong Pursat Commune Phteah Prey
Addres ពាលញែក២ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 914 583
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO