ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ផ្ទះកុមារកុលសម្ព័ន្ធ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ម.ផ.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Doun Penh Commune Phsar Kandal Muoy
Addres # 136 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 017 334 578
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO