ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គាំទ្រជនបទនិងបរិស្ថានកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.គ.ជ.ព. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune NO
Addres # 183 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 683 366
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO