ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍ និងផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែក វិនិយោគ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ប.វ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Prampir Meakkakra Commune Boeng Prolit
Addres # 113 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 606 267
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO