ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍ស្រូវប្រាំងកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ស.ក English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Kampong Thom District Stueng Saen Commune Kampong Roteh
Addres កំពង់ធំ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 605 835
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO