ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សេវាកម្មបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ស.ប.ត English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Kampong Speu District Basedth Commune Nitean
Addres ត្រពាំងឈូក Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO