ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សន្តិភាពអន្តរជាតិនិងមូលនិធិវប្ប- ធម៌លើកស្ទួយការអភិវឌ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ស.អ.ម. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tumnob Tuek
Addres # (271) CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 011 999 299
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO