ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ស្ត្រីនៃអាជីវកម្មធុនតូច 7  មធ្យម English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ស.អ.ត. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Doun Penh Commune Phsar Thmei Muoy
Addres # 114 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO