ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច គ្រួសារនៅកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ស.គ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Takeo District Tram Kak Commune Angk Ta Saom
Addres ព្រៃឈើទាលក្រោម Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO