ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៍អ្នកស្ថាបនាអន្តរជាតិថ្មី English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NIBC NGO Status Not Reported
Province Siemreap District Siem Reab Commune Sala Kamraeuk
Addres វត្តស្វាយ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO