ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កូរ៉េ ខេត្តសៀមរាប English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ទ.ទ.ក. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Siemreap District Siem Reab Commune Svay Dangkum
Addres សាលាកន្សែង Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO