ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទ្រទ្រង់សកម្មភាពនៅជនបទ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym អាសារ English Acronym ASAR NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Tuol Kouk Commune Boeng Kak Pir
Addres # 315 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO