ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ខ.អ.ធ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Mean Chey Commune Nirouth
Addres # 01 ឫស្សីស្រស់ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO