ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងសុខភាព English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ក.អ.ជ. English Acronym NGO Status Closed Formally
Province Banteay Meanchey District Serei Saophoan Commune Kampong Svay
Addres # 2 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO