ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គ្រោះយុវជន English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ស.យ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Speu District Krong Chbar Mon Commune Sangkat Kandaol Dom
Addres ផ្សារសាមគ្គី Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO