ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ការពារសិទ្ធិ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស៊ី ដា English Acronym CIDDA NGO Status Inactive
Province Mondul Kiri District Krong Saen Monourom Commune Sangkat Spean Mean Chey
Addres Village កណ្តាល CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 410 447
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO