ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ចក្ខុវិស័យត្រចះត្រចង់ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ច.វ.ត.ត English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Tuol Kouk Commune Tuek Lak Bei
Addres # 269 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 399711
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO