ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គម្រោងកែលំអ និង អភិវឌ្ឍន៏ចម្រុះសហគមន៊ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym CICID NGO Status Not Reported
Province Siemreap District Siem Reab Commune Sala Kamraeuk
Addres វត្តដំណាក់ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 12662496
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO