ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរអាមេរិចដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ខ.អ.អ English Acronym KAOD NGO Status Closed Informally
Province Battambang District Battambang Commune Tuol Ta Aek
Addres ទួលតាឯក Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO