ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ក្តីសង្ឈឹមមនុស្សថ្លង់ និង ជន់ពិការ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ស.ថ.ព English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Ruessei Kaev
Addres St 5 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 089 640566
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO