ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សង្ក្រោះកុមារកំព្រាកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Closed Formally
Province Phnom Penh District Mean Chey Commune Boeng Tumpun
Addres វត្តសន្សំកុសល២ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO