ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មបែបធម្មជាតិ រក្សាបរិដ្ឋានជនបទ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Battambang District Battambang Commune Preaek Preah Sdach
Addres Group 45 ព្រែកតាគង់ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO