ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំជប់តាត្រាវ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.អ.ម.ជ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Siemreap District Angkor Thum Commune Chob Ta Trav
Addres ប្រាសាទ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 089 207 992
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO