ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៍មូលដ្ឋានសង្កាត់ឃ្មួញ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Saensokh Commune Khmuonh
Addres # 220 សែនសុខ៦ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 388 659
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO