ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៍មូលដ្ឋានសង្កាត់ព្រៃស English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ស.ម.ស. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Dangkao Commune Prey Sa
Addres រកាកុះ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 856 896
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO