ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name វិទ្យាស្ថានឧកញ៉ាឃ្លាំងមឿង English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Pursat District Krong Pursat Commune Phteah Prey
Addres ពាលញែក១ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 089 836 162
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO