ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name វិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សាភាសា អង់គ្លេសបាយ័ន English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym វ.ឧ.អ.ប English Acronym NGO Status Not Reported
Province Siemreap District Siem Reab Commune Kouk Chak
Addres ផ្លវលេខ30 ត្រពាំងសេះ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 855 92974062
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO