ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនប្រកប ដោយចីរភាពលើផ្នែកកសិកម្ម English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ជ.ប.ជ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Pursat District Krong Pursat Commune Phteah Prey
Addres អូរស្តៅ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 730 163
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO