ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហពន្ធ័ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.ព.អ.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Saensokh Commune Tuek Thla
Addres # 371 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 480 277
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO