ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name បេះដូងកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ប.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Sihanoukville District Krong Preah Sihanouk Commune Sangkat Lekh Buon
Addres CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 667 919
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO