ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name បណ្តុះបណ្តាលធនធានការងារ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ប.ច.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Tuol Kouk Commune Phsar Depou Pir
Addres # 146 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 988 648
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO