ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទ្រទ្រង់កសិកម្មកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ទ.ក.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Takeo District Tram Kak Commune Tram Kak
Addres ជ្រៃត្នោត Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 860 246
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO