ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើ និង សត្វព្រៃ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ទ.ប.ព. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kratie District Kracheh Commune Roka Kandal
Addres ទី២ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 015 516 161
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO