ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទប់ស្កាត់ការធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ទ.ស.ប. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Cham District Tboung Khmum Commune Chirou Pir
Addres ទួលវិហារ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 690 7734
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO