ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ជំនួយផ្នែកច្បាប់សំរាប់ជនពិការនិង ជនងាយរងគ្រោះ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym LADV NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Phsar Daeum Thkov
Addres # 99 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 954 953
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO