ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គ្រួសារអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.គ.អ.ក English Acronym FADC NGO Status Active
Province Kandal District S'ang Commune Svay Rolum
Addres House 425 st 21ដេ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 728 250/077 770 777
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO