ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចីរភាពកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym កាដដូ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Koh Kong District Krong Khemara Phoumin Commune Sangkat Smach Mean Chey
Addres ស្មាច់មានជ័យ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 961 076
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO