ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.អ.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Tuol Kouk Commune Tuek Lak Muoy
Addres # 132 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 578 872
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO