ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សម្ព័ន្ធដើម្បីឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.ឯ.ក English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Siemreap District Siem Reab Commune Svay Dangkum
Addres CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 017 549 927
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO