ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហព័ន្ធសេវាកម្មបច្ចេកទេស កសិកម្មចំរុះ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.ស .ប.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Tuol Sangkae
Addres CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 551 855
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO