ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ដែនដីមនុស្ស-ហូឡង់ដ៏ ប្រចាំកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ដ.ម.ហ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Boeng Keng Kang Bei
Addres # 348 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012  935  559
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO