ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ជួយ និងឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅ កម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym AUXILIUM NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tonle Basak
Addres មហាវិថីព្រះស៊ីហនុ-កែងSt ស CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012  556  277
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO