ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីលើកស្ទួយ យុវជន និងកុមារ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ខ.ជ.ខ. English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Takeo District Samraong Commune Lumchang
Addres លំចង់ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012  975  794
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO