ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការ  និងអ្នកក្រីក្រ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampot District Krong Kampot Commune Sangkat Kampong Kandal
Addres CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012  776 020
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO